GDPR

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Prostřednictvím webových stránek projektu Alkohol pod kontrolou shromažďujeme převážně údaje o spolupracujících organizacích, dobrovolnících či podporovatelích.

V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SMÍME BEZ VAŠEHO SOUHLASU ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti;
  • na jejichž zpracovávání máme tzv. oprávněný zájem (evidence darů, informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí daru atp.).

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie